Årsmøte 2022 i Trondhjems Kunstforening

Kjære medlem

Vi viser til innkalling til årsmøte onsdag den 27. april kl. 1900, kunngjort i Adresseavisen, ved epost til det enkelte medlem og på foreningens hjemmeside.

Sakliste

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og eventuelle observatører
 3. Godkjenning av fullmakter
 4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 5. Styrets årsberetning
 6. Årsregnskap
 7. Styrets forslag til budsjett og kontingent
 8. Innkomne saker
 9.  Valg av
  1. Styreleder
  2. Styremedlemmer og varamedlemmer
  3. Medlemmer til kunstnerisk råd
  4. Legatstyre
  5. Valgkomite
 10. Valg av revisor

Vi minner om at du må ha betalt medlemskontingenten for 2022 for å ha stemmerett.

Velkommen! 

Styret

Sakspapirer: