Syntese (KIT BFA2)

Syntese
Syn- (med, sammen med) og – tese (setning, plassering, stilling) Sammenfatning eller forbindelse av enkeltheter til en helhet.
Hvordan nærmer du deg noe?Mennesket har kommet fra naturen men er det eneste vesenet som ikke ser seg selv som en del av den. Erkjenner ikke at vi er en del av en større helhet. Tenker at vi ikke hører hjemme her. Legger asfalt og bygger byer. Skaper kunstige versjoner av eksisterende fenomen. Vi vil gjerne forestille oss at vi står i syntese med naturen. Men bare ved å uttrykke seg oppstår det en avstand.Å føre noe sammen. Minimere avstanden, nei, snarere opprettholde avstanden og samtidig sammenføye. Intensjoner samlet i et felles rom. Nærme seg naturen gjennom mennesket og mennesket gjennom naturen.BFA2 fra Kunstakademiet i Trondheim stiller ut på TKF.

Alexander Crilles Tønnesen
Dag Olav Kollveit
Elise Dypvik
Gustaf-Emanuel Berglund
Ingeborg Pedersen
Ingunn Schumann Mosand
Jetta Frost
Johannes N. Högbom
Maiken Hauksdatter Lyng Østerhagen
Meerke Vekterli
My Bengtsson
Sofie Månsson
Siri Vinterly


Åpningstider:

15/3 torsdag 14.00-20.00
16/3 fredag 12.00-20.00
17/3 lørdag 12.00-16.00
18/3 søndag 12.00-16.00
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
How do one approach something?Human is derived from nature but the only creature that believes it is not. We separate. Fail to admit that we are small parts of a bigger whole. Thinking we don’t belong here. Lay asphalt and build cities. Create artificial versions of known phenomenas. We like to imagine being in synthesis with nature but only to express it that way witness of a distance.To bring something together. To minimize the distances, no, rather to maintain distance and at the same time merge. Intentions gathered in a common space. Approach nature through human and approach human through nature.BFA2 from Trondheim Academy of Fine Art exhibits at TKF.

Alexander Crilles Tønnesen
Dag Olav Kollveit
Elise Dypvik
Gustaf-Emanuel Berglund
Ingeborg Pedersen
Ingunn Schumann Mosand
Jetta Frost
Johannes N. Högbom
Maiken Hauksdatter Lyng Østerhagen
Meerke Vekterli
My Bengtsson
Sofie Månsson
Siri Vinterly


Opening hours
15/3 Thursday 14.00-20.00
16/3 Friday 12.00-20.00
17/3 Saturday 12.00-16.00
18/3 Sunday 12.00-16.00
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Hur närmar du dig något?Människan är kommen ur naturen men den enda varelsen som inte ser sig vara del av den. Vi separerar oss från den. Erkänner inte att vi är små delar av en större helhet. Tänker att vi inte hör hemma här. Lägger asfalt och bygger städer. Skapar konstgjorda versioner av befintliga fenomen. Vi vill gärna föreställa oss att vi står i syntes med naturen men bara av att uttrycka sig så innebär ett avstånd.Att föra något samman. Minimera avstånden, nej, snarare upprätthålla avstånden och samtidigt sammanfoga. Intentioner samlade i gemensamt rum. Närma sig naturen genom människan och människan genom naturen. BFA2 från Kunstakademiet i Trondheim ställer ut på TKF.

Alexander Crilles Tønnesen
Dag Olav Kollveit
Elise Dypvik
Gustaf-Emanuel Berglund
Ingeborg Pedersen
Ingunn Schumann Mosand
Jetta Frost
Johannes N. Högbom
Maiken Hauksdatter Lyng Østerhagen
Meerke Vekterli
My Bengtsson
Sofie Månsson
Siri Vinterly

Öppettider
15/3 torsdag 14.00-20.00
16/3 fredag 12.00-20.00
17/3 lördag 12.00-16.00
18/3 söndag 12.00-16.00