Årsmøtet 2019

Saksliste 24.04.2019

1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og eventuelle observatører
3. Godkjenning av fullmakter
4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
5. Styrets årsberetning 2018
6. Årsregnskap
7. Styrets forslag til budsjett og kontingent
8. Endring av vedtekter
9. Innkomne saker
10. Valg av
a. Styreleder
b. Styremedlemmer og varamedlemmer
c. Medlemmer til kunstnerisk råd
d. Legatstyre
e. Valgkomité
11. Valg av Revisor

Protokoll