Picture in Picture

Kunstner: Astrid Findreng, Grethe B Fredriksen, Elisabeth Engen, Eleanor Torsen
Titel:
Picture in Picture
Dato: 
31.05 – 01.07.2012

I juni fylles hele huset av fire trondheimskunstnere og deres felles utstillingsprosjekt PICTURE IN PICTURE. Utstillingen består av maleri, foto, animasjonsfilmer, installasjoner og objekter. I tillegg til verk av den enkelte, vil det også være symbiotiske objekter.

Picture in Picture, gjerne forkortet til PiP, er betegnelsen på sporet du må opprette
i filmredigeringsprogram for å kunne vise flere filmsekvenser eller bilder parallelt i en
og samme billedrute. Flere av arbeidene på denne utstillingen har også ulike bilder
eller motiver som opptrer sammen. Ofte dreier det seg om motiver som står i kontrast til
hverandre som f.eks. kaos og harmoni, konstruksjon og destruksjon, eller inne versus ute
i et og samme bilde. Picture in Picture gjør det mulig å referere til flere sider ved virkeligheten i et og samme bilde, og åpner kanskje for assosiasjoner og refleksjoner
som gjør det mulig for betrakteren selv å se inn i eller ut i nye rom.

Arbeidene er gjerne selvrefererende, samtidig som de også refererer til noe utenfor seg
selv. På den måten kommenterer de ulike sider ved vår tids sammensatte virkelighet.
Det refereres gjerne til rester av materiell kultur, menneskeskapte rom eller gjenstander.
Slik vitner fraværet av mennesker likevel om menneskelig aktivitet og eksistens.

Den sovjetiske filmskaperen Sergei Eisenstein, særlig kjent for Panserkrysseren Potemkin (1925), benyttet seg av det han kalte montasjeteknikk – noe som i korthet går ut på at sammenstillingen av to bilder skal resultere i et tredje bilde hos betrakteren. Ved å være tvetydig eller fordreid kan også tittelen på et arbeid i denne utstillingen fungere som et ledd i en montasjeteknikk. Det samme gjelder referansen til andre bilder – både fra kunsthistorien og til andre bilder/arbeider i utstillingen. Ved at arbeidene refererer
innbyrdes til hverandre oppstår det hele tiden nye koplinger og nye betydningsnivåer.

Utstillingen er en videreutvikling av prosjektene MODERNE RUINER, vist i Heimdal Kunstforening og Nord-Trøndelag Fylkesgalleri, og FLUKTROM, som har vært vist i LNM og Trøndelag senter for samtidskunst. Deler av FLUKTROM er også vist under Trondheim Open 2011 og på Minimalen 2012.