Vedtekter

Last ned: Vedtekter


Vedtekter for Trondhjems Kunstforening

Vedtatt på årsmøtet 24.04.2019.

§ 1. Foreningen

Trondhjems Kunstforening (TKF) er en ideell medlemsorganisasjon åpen for alle som er enig i foreningens formål og betaler kontingent i henhold til gjeldende regler.
Foreningen ble stiftet den 17. desember 1845.

§ 2. Foreningens formål er

• Å fremme interesse for visuell kunst
• Å støtte norsk samtidskunst
• Være en møteplass for kunst, kultur og debatt
• Å kjøpe inn kunstneriske arbeider til foreningens årlige medlemslotteri
• Drift av foreningens eiendom Bispegata 9a i Trondheim

§ 3. Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4. Medlemmer

Enhver kan bli medlem av foreningen mot å betale årlig kontingent. Ved manglende betaling av kontingent to påfølgende år, slettes tidligere medlemmer fra adresselisten. Æresmedlemmer kan utnevnes av årsmøtet, etter forslag fra et enstemmig styre. Dette skal være personer som i særlig grad har bidratt til kunstens eller foreningens fremme. Alle medlemmer deltar i foreningens årlige kunstutlodning. Alle medlemmer har gratis adgang til foreningens utstillinger. Ved andre, spesielle arrangementer kan styret velge å ta inngangspenger. Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen, men bare medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet.

§ 5. Kontingent

Etter forslag fra styret fastsetter årsmøtet medlemskontingenten.

§ 6. Utlodningen

Hvert år, nær foreningens stiftelsesdato, avholdes medlemslotteriet. Foreningens styre kjøper inn kunstneriske arbeider til dette formål av foreningens midler. Alle medlemmer som har betalt kontingent i inneværende år, deltar i utlodningen.

§ 7. Styret

Styret består av styreleder, fire medlemmer og to varamedlemmer, som alle velges av årsmøtet. Årsmøtet velger styreleder særskilt, for to år av gangen. De andre styremedlemmer samt varamedlemmer, velges samlet. Styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år, og halve styret bør skiftes ut ved hvert valg. Ingen kan velges til styret mer enn fire påfølgende perioder. Styret konstituerer seg selv.
Styret er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikheter styreleders stemme avgjørende. En representant for de ansatte har møte- og talerett på styremøtene. Styret fører protokoll over møtene.

Styret skal
• Ha det overordnede ansvar for foreningens virksomhet i samsvar med foreningens formål og disponible midler
• Arrangere utstillinger, utgivelse av skrifter, foredrag og andre arrangementer
• Føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi og legge fram årsregnskap, balanse og budsjett for årsmøtet. Salg eller pantsettelse av foreningens eiendom er ikke gyldig uten årsmøtets godkjenning.
• Representere foreningen utad
• Ansette fast og midlertidig personale og fastsette deres instruks, lønn og arbeidsvilkår

§ 8. Kunstnerisk råd

Kunstnerisk råd består av tre medlemmer; foreningens daglige leder eller styreleder og to medlemmer med kunstnerisk kompetanse fortrinnsvis fra Trondheim Kunstmuseum, Trøndelag Bildende Kunstnere eller NTNU Fakultet for arkitektur og design. Alle medlemmer av kunstnerisk råd må være medlem av foreningen
Medlemmene av rådet innstilles av valgkomiteen og velges av årsmøtet. Kunstnerisk råd er styrets rådgivende instans i kunstneriske spørsmål. Kunstnerisk råd velger selv sin leder. Ved stemmelikhet er kunstnerisk råds leders stemme avgjørende. Medlemmer velges for to år av gangen, men kan ikke sitte mer enn tre påfølgende perioder. Det føres protokoll over rådets møter.

§ 9. Valgkomité

Valgkomiteen skal bestå av tre personer. Valgkomitéen velges for to år, men kan gjenvelges.

§ 10. Legatstyret

Legatstyret forvalter Stiftelsen Trondhjems Kunstforenings Legater.
Legatstyret velges av Trondhjems Kunstforenings årsmøte, i henhold til stiftelsens vedtekter. Legatstyret velger selv sin leder.

§ 11. Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens øverste organ. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mai måned. Innkalling til årsmøtet skjer via kunngjøring i pressen, hjemmeside og epost til medlemmene. Årsmøtet innkalles av styret, med minst én måneds varsel. Saker til årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Saksliste og alle sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Alle medlemmer har adgang til, og er valgbare til verv på årsmøtet, men bare medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett. Foreningens ansatte har møte- og talerett på årsmøtet. Hvert medlem kan medbringe inntil fire fullmakter. Avstemning foregår skriftlig hvis det foreligger alternativer. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer anses som ikke avgitt.

Årsmøtet skal behandle
1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og eventuelle observatører
3. Godkjenning av fullmakter
4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
5. Styrets årsberetning
6. Årsregnskap
7. Styrets forslag til budsjett og kontingent
8. Innkomne saker
9. Valg av
Styreleder
Styremedlemmer og varamedlemmer
Medlemmer til kunstnerisk råd
Legatstyre
Valgkomité

§ 12. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret, årsmøtet eller minst 1/10 av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel, og kan bare behandle de saker som er kunngjort i innkallingen.

§ 13. Vedtektsendringer

Vedtektsendringer må behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte og krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 14. Oppløsning av foreningen

Foreningen kan oppløses etter 2/3 flertall på to påfølgende ordinære årsmøter. Hvis foreningen oppløses, skal dens midler tilfalle en forening, institusjon eller lignende som arbeider i tråd med foreningens formål. Det siste årsmøtet bestemmer hvordan dette skal gjennomføres.

030519/IMB