ÅRMØTET 2018

Årsmøtet finner sted onsdag den 18. april 2018 kl. 19.00, Bispegata 9 A.

Merk at medlemskontingent for 2018 må være betalt for å ha stemmerett på årsmøtet. I henhold til vedtektene er frist for innmelding av saker til årsmøtet satt til 3. april. Saksliste og alle sakspapirer er tilgjengelige for medlemmene her.

Velkommen!

Saksliste
1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og eventuelle observatører
3. Godkjenning av fullmakter
4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
5. Styrets årsberetning
6. Årsregnskap
7. Styrets forslag til budsjett og kontingent
8. Godkjenning av opptak av lån
9. Endring av vedtekter
10. Innkomne saker
11. Valg av
Styreleder
Styremedlemmer og varamedlemmer
Medlemmer til kunstnerisk råd
Legatstyre
Valgkomité
12. Valg av Revisor

Sakspapirer
Saksliste
Sak 5: Styrets årsberetning
Sak 6: Årsregnskap
Sak 7: Budsjett
Sak 9: Endring av vedtekter