DESEMBERUTSTILLING 2017

(English below)

Desemberutstillingen er Trondhjems Kunstforening sin årlige, juryerte medlemsutstilling. Desemberutstilling 2017 holdes i vår 1.etasje/Café Ni Muser fra 02.desember 2017 til 21.januar 2018. Alle medlemmer har mulighet til å sende inn en søknad med digitale foto av opptil fem (5) verk for juryering. TKFs kunstneriske råd vurderer alle arbeider, og velger ut noen verk som best representerer årets tema. Arbeidene som sendes inn til juryering må være produsert i løpet av året 2017. Av praktiske årsaker begrenser vi oss først og fremst til foto, maleri, tegning, grafikk og tekstil. Søknader som innebærer performancer til åpningsdagen er likevel også mulig. Søknadsskjema finner du her.

 

Tema for Desemberutstilling 2017:

Den antroposene byen

 

Trondheim er i vekst. Nye områder som Brattøra, Ranheim og Lilleby er under utvikling og universitetscampus skal flyttes. Denne ekspansjonen skaper debatt og flere grupper har engasjert seg i spørsmål om parker som Nidarø og Høgskoleparken, samt for å gjøre tungt trafikkerte områder som Innherredsveien ”grønne”. På et nivå handler disse kontroversene om formingen av morgendagens Trondheim.

På et annet nivå, synliggjør disse debattene interessante spenninger mellom by og natur. I en stund nå, har byen blitt sett på som et kultivert rom der naturer av forskjellig slag lukkes ute til fordel for menneskeskapte infrastrukturer som bygninger, veier, kloakk og elektrisitetsnett. Diskusjonene om fremtidens Trondheim viser imidlertid at idéen om byen som et utelukkende menneskelig rom er i ferd med å endres.

Endringer er i emning. En rekke vitenskapsfolk hevder at vi har entret en ny epoke, Antroposen, der mennesket har blitt en naturkraft som former grunnleggende naturprosesser, som for eksempel klima, heller enn å formes av naturprosessene. Dette innebærer at naturen må tas med i beregning i saker der den tidligere ble utelatt. Kort sagt: der vi før bygde byer for å beskytte oss selv mot naturen og dens farer, må vi nå vise omsorg for naturene vi har makt til å ødelegge, men som vi samtidig er avhengige av. Spørsmålet blir da: Hva er en god by? For deg? For andre? Hva må inkluderes i en god by? Hvilke naturer kan integreres i en by? Kort sagt, hvordan kan vi se for oss den antroposene byen?

Til Desemberutstilling 2017 ønsker Trondhjems Kunstforenings kunstneriske råd at medlemmene skal visualisere sine tanker, følelser og refleksjoner rundt forholdet mellom naturen og byen. Vi ønsker bidrag som tematiserer forholdet mellom naturen og byen med utgangspunkt i mange forskjellige tema, for eksempel sosialt, politisk, natur og kultur, arkitektonisk osv.

 

Tema: Den antroposene byen
Søknadsfrist: 08.oktober kl 15.00
For mer informasjon se facebook eller send e-post til desemberutstilling@tkf.no

 

The December Exhibition is Trondheim Art Assosiation's yearly, juried exhibition for members. It is held on the 2.floor/Café Ni Muser from 2nd December 2017 until 21st January 2018. All members have the possibility to apply with max five (5) works of art. TAA's Artistic Council assesses all applications, and will pick some pieces that best represents this year's theme. The art must be prduced in 2017. From practical reasons we only accept photo, painting, drawing, graphic works, and textile. Applications with performances on the opening will also be taken into consideration.

 

Theme for the December Exhibition 2017:

The Anthropocene City

 

Trondheim is currently experiencing major growth. New areas such as Brattøra, Ranheim and Lilleby are under development and the university campus is in the process of relocating. This expansion has caused debates and several groups have raised their voices about parks and natural areas such as Nidarø, Høgskoleparken, and the greening of heavily trafficked areas such as Innherredsveien. On one level, these disputes are part of the shaping of the future Trondheim, the Trondheim of tomorrow.

On another level, these debates make visible an interesting tension between the city and nature. For some time now, the city has been seen as a cultured space where nature are kept out in favor of human made infrastructures which serve human activities and needs – buildings, roads, sewers, power networks. As the discussions about future Trondheim shows, the idea of the city as a purely human place is changing.

These local debates signal that change is coming. A range of scientists claim that we have entered a new epoch, the Anthropocene, where humans and their activities have become a force of nature that shape basic natural processes such as climate, rather than the other way around. This means that nature has to be taken into consideration in issues where it formerly was left out. In short, where we used to build cities to protect ourselves from nature and its dangers, we now have to care for natures that we have the power to destroy, but that we also rely on. The question then is: What is a good city? For you? For others? What does a good city have to include? Which natures can be integrated into a city? In short, how can we imagine an anthropocene city?

For Desemberutstillingen 2017 Trondheim Art Association's artistic council encourages members to visualize their thoughts, feelings and reflections about the relationship between nature and the city. We seek applications that focus on the relationship between nature and the city based on many different topics, such as social, political, nature and culture, architectural, etc

Theme: The Anthropocene City
Deadline: 8th of October at 3 o'clock
For more information see Facebook or send an e-mail to desemberutstilling@tkf.no